برگزاری پیش‌آزمون – – – – – ۱۰ الی ۱۶ تیر ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مسابقه – – – – – ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

ارزیابی حضوری مرحله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات – – – – – ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۹۶