زمان باقیمانده تا پایان مرحله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات: