کارگاه آموزشی آشنایی با منطق تصمیم‌گیری در سیکل طراحی هواپیما

مباحث ارائه‌شده

کارگاه آموزشی آشنایی با منطق تصمیم‌گیری در سیکل طراحی هواپیما با هدف ارائه نکاتی پایه در رابطه با اصول طراحی، با گزیده‌ای از موارد زیر ارائه شد:

Part-I Fundamentals of Decision Making
   ۱- Metal attitudes
a. Beliefs
b. Desires
c. Obligations
d. Intentions

۲- Mental Models / Goal-Generation Architectures
a. Social agents
b. Stable agents
c. Selfish agents
d. Realistic agents

Part-II Traditional Design Cycles
   ۱. General Airplane Design Constraints
۱-۱ Performance constraints
۱-۲ Operation constraints
۱-۳ Government Regulation
۱-۴ Structural design philosophies
۱-۵ Manufacturing design constraints
۱-۶ Environmental constraints
۱-۷ Economic constraints
۱-۸ Aircraft Mission and Alternatives

   ۲. Aircraft Initial Sizing
۲-۱ Weight Sizing
۲-۲ Weight sensitivity
۲-۳ Drag Estimation
۲-۴ Performance Sizing
۲-۵ Analyzing Matching Charts
۲-۶ Basic Design Cycle

   ۳. Basics of Aircraft Configuration Selection
۳-۱ Configuration Selection Cycle
۳-۲ Airfoil Parameters
۳-۳ Wing parameters
۳-۴ Aircraft Body parameters
۳-۵ Empennage parameters
۳-۶ Power-plant selection & disposition Parameters
۳-۷ Landing gear selection & disposition Parameters
۳-۸ C.G excursions

   ۴. Configuration Refinement
۴-۱ Inertia Parameters & weight elements
۴-۲ Wing plan-form and configuration control surfaces
۴-۳ Wing internal profile
۴-۴ Empennage & Wing arrangements
۴-۵ Body Profile
۴-۶ Systems expositions
۴-۷ W-T-S Cycles

   ۵. Economy of a new Design
۵-۱ Cost Elements
۵-۲ Aircraft Cost-Estimation-Relationship
۵-۳ Aircraft Operation Cost Model
۵-۴ Market Survival Strategies

Part-III Advanced Design Methodologies
   ۱. Common Man and Unmanned Design Philosophies
۱-۱ Safety
۲-۲ Reliability
۳-۳ Maintainability
۴-۴ Produce-ability

   ۲. Emerging Design Philosophies
۱-۱ System approach
۲-۲ Axiomatic Approach
۳-۳ Design Dependency Structure

.

.

.

برای دریافت فایل ارائه کارگاه، اینجا را کلیک کنید.

کارگاه آموزشی آشنایی با منطق تصمیم‌گیری در سیکل طراحی هواپیما

تاریخ برگزاری: ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مرداد ۹۵

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

مدرس: جناب آقای دکتر ملائک

طول دوره آموزش: ۱۸ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۱ نفر

نتایج نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در کارگاه (۲۸ نفر):

میزان اهمیت دوره: ۸۳%
آشنایی با مباحث مطروحه: ۴۵%
میزان مطابقت محتوای کارگاه با عنوان: ۶۶%
مطابقت محتوای مطلب با نیاز شرکت‌کنندگان: ۶۴%
میزان برآورده شدن نیاز شرکت‌کنندگان: ۵۷%
میزان تسلط مدرس: ۹۳%
میزان فن بیان مدرس: ۸۸%
ارائه مثال‌های علمی و کاربردی: ۸۰%
مشارکت دهی افراد توسط استاد: ۶۲%
کفایت زمان تخصیص داده شده: ۵۰%
میزان اثربخشی کارگاه: ۶۷%