تماس با ما

نشانی: تهران – خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف – کارگاه شهید وزوایی – دبیرخانه مسابقات

تلفن: ۶۶۰۲۲۷۳۶ – ۶۶۱۶۴۶۶۵ (پیش‌شماره ۰۲۱)

نمابر: ۶۶۰۲۲۷۴۵

پست الکترونیکی: info@iudc.ir