گالری دور چهارم

داوری مرحله ساخت و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مسابقه

جلسات ارائه پروپوزال

مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی