گالری دور چهارم

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – مسیر پروازی تیم ها

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تصاویر عمومی

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم صها

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم شاهین

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم شبح

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم صاعقه

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم رهام

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم متین

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم کلیاک

مرحله نهایی – شهریور ۱۳۹۶ – فرودگاه شهرستان کلاله – تیم اطلس

داوری مرحله ساخت و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مسابقه

جلسات ارائه پروپوزال

مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی